TopStone Penetrace povrchu pod kamenný koberec - TopFix exteriér

Kód: 6714
Značka: TopStone
€14,78 / balení €12,32 bez DPH
Skladom
Vyberte si obsah balenia
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.

Penetračná, väzná vrstva na ideálne priľnutie TopStone systému k podkladu do exteriéru.

Balenie má hmotnost 1 kg a skladá sa zo zložky A - 0,64 kg a zložky B - 0,36 kg.  Spotreba cca 0,32 kg na 1 m2 - podľa savosti podkladu.

Detailné informácie

Podrobný popis

Funkcia:

Penetračná vrstva vhodná na ideálne priľnutie TopStone systému k podkladu

Možnosti využitia:

- na všetky podklady vhodné na pokládku systému TopStone

- na staré epoxidové stierky

- na spevnenie podkladu, hlbkové spevnenie prasklín apod.

- slúži ako podkladová a vazná vrstva pre hydroiizoláciu Top Pur

Výhody:

- je možné penetrovať aj na mladé nevyzreté betóny (5 dní po betonáži)

- aplikovateľné na vlhké betóny bez spodnej izolácie

- je možné použiť na staré betóny, kameň, anhydrid, drevo, kov, dlažbu, obklady a iné neporézne materiály.

Vlastnosti:

- dvojzložkový, bezfarebný, nízkoviskózny, bez rozpúšťadiel, epoxidový, šetrný k životnému prostrediu

Upozornenie:
Materiál je predajný iba osobám starším 18 rokov! Uchovávajte mimo dosahu detí!

Zložka A:

Znenie H a P viet:
H315 Dráždi kožu. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlouhodobými účinkami.
P273 Zabraňte uvolneniu do životného prostredia. P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ ochranné okuliare/obličejový štít. P302+P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyjte veľkým množstvom vody a mydla. P305+P351+P338 PRI ZASAŽENÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vytiahnite kontaktní šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ je možné ich vytiahnuť jednoducho. Pokračujte vo vyplachovaní. P333+P313 Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie. P362 Kontaminovaný odev vyslečte a pred opätovným použitím ho vyperte. P391 Uniklý produkt pozbierajte. P501 Odstraňte obsah/obal ako nebezpečný odpad. EUH205 Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Zložka B:

Znění H a P vět:
H302 Zdraviu škodlivý pri požití H312 Zdraviu škodlivý pri kontaktu s kožou H314 Spôsobuje ťažké poleptanie kože a poškodenie očí. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H332 Zdraviu škodlivý pri vdychovaniu H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H361f Podozrenie na poškodení reprodukčných  schopností. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlouhodobými účinkami. P201 Pred použitím si obstarajte špeciálne inštrukcie. P264 Po manipulácii dôkladne umyjte. P270 Pri používání tohto výrobku  nejedzte, nepijte ani nefajčite. P271 Používajte iba vonka alebo v dobre vetraných priestorách. P272 Kontaminovaný pracovný odev neodnášajte z pracoviska. P280 Používajte ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ obličejový štít. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P302+P352 PRI KONTAKTE S KOŽOU: Umyjte veľkým množstvom vody a mydla. P303+P361+P353 PRI KONTAKTU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované části oděevu okamžite vyslečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PRI ZASAŽENÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vytiahnite kontaktne šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich je možné jednoducho vytiahnuť. Pokračujte vo vyplachovaní. P308+P313 PRI expozicii alebo podozrení na ňu: Vyhľadajte lekársku  pomoc/ošetrenie. P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ STREDISKO/lekára. P312 Ak sa necítite  dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍÉ STREDISKO/lekára. P363 Kontaminovaný odev pred opätovným použitím vyperte. P405 Skladujte uzamknuté. P501 Odstraňte obsah/obal ako nebezpečný odpad. Obsahuje : 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyclohexylamine, fenylmetanol, 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propán

 

 

 Na urýchlenie chemickej reakcie je možné využit TopStone Akcelerátor

 

Vydatnosť balenia :

TopFix - vydatnosti
1 balenie 3,32 m²
2 balenia 6,64 m²
3 balenia 9,96 m²
4 balenia 13,28 m²
5 balení 16,6 m²
6 balení 19,92 m²
7 balení 23,24 m²
8 balení 26,56 m²
9 balení 29,88 m²
10 balení 33,2 m²
11 balení 36,52 m²
12 balení 39,84 m²
13 balení 43,16 m²
14 balení 46,48 m²
15 balení 49,8 m²
16 balení 53,12 m²
17 balení 56,44 m²
18 balení 59,76 m²
19 balení 63,08 m²
20 balení 66,4 m²
50 balení 166 m²
100 balení 332 m²
1 balenie = 1 kg
1 m² 0,30 kg
2 m² 0,60 kg
3 m² 0,90 kg
3,32 m² 1 kg
4 m² 1,2 kg
5 m² 1,51 kg
6 m² 1,81 kg
7 m² 2,11 kg
8 m² 2,41 kg
9 m² 2,71 kg
10 m² 3,01 kg
16,6 m² 5 kg
20 m² 6,02 kg
30 m² 9,04 kg
40 m² 12,05 kg
50 m² 15,06 kg
100 m² 30 kg*
* veľkoobchodné balenie  

 

Dodatočné parametre

Kategória: Stavebná chémia - impregnácia, lepidlá, odstraňovače
Balenie 1kg odpovedá ploche: 3,125 m²
Balenie: 1 kg
Obsah balenia: 1
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz