Montážny návod - obklady na zateplenú fasádu

 1. POUŽITIE ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU

Jedná sa o vonkajšom zateplenie bez vetranej medzery kontaktným tepelnoizolačným kompozitným systémom ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems). Skladba systému viz obrázok č. 1.

Kontaktný fasádny zatepľovací systém quick-mix s povrchovou úpravou kamennými obkladmi a tehlovými pásky (ďalej len zatepľovací systém) je systém navrhnutý pre zatepľovanie zvislých obvodových stien budov ako pre rekonštrukcie, tak aj pre novostavby. Celková výška zatepľovacích systémov nie je obmedzená, avšak je nutný návrh kotvenia statickým posudkom konkrétne skladby v mieste vykonávaní s ohľadom na typ a súdržnosť podkladu, vr. prípadných, predtým aplikovaných povrchových úprav.

Ako vlastný tepelný izolant sú navrhnuté dosky z fasádneho stabilizovaného polystyrénu, alebo minerálnej fasádnej vaty s kolmým vláknom. Použitie tepelných izolantov zvyšuje tepelný odpor obvodových stien a tým podstatne znižuje spotrebu energií pre vykurovanie. Pri aplikácii uvedeného zatepľovacieho systému je potrebné spracovať tepelne technické hodnotenie konkrétne obvodovej steny v mieste realizácie. Povrchová úprava tehlovými pásky dotvára požadovaný dekoratívny vzhľad a zvyšuje odolnosť fasády proti poveternostným vplyvom. Vďaka menovaným vlastnostiam a vysokej samočistiace schopnosti, v kombinácii s bez údržbou, tiež uvádzaná povrchová úprava významne prispieva k predĺženiu celkovej životnosti celej fasády.

So zatepľovacími systémami quick-mix s povrchovou úpravou kamennými a tehlovými pásky Stegu® veľmi výrazne znížite náklady na prevádzku vášho domu a významne tak prispejeme k zlepšeniu stavu životného prostredia.

Skladba systému zateplené fasády

 1. Murivo
 2. Zakladacia lišta (soklový profil)
 3. Lepidlo quick-mix RKS
 4. Tepelný izolant
 5. Vrstva stierky quick-mix RKS
 6. Armovacia pancierová tkanina R267
 7. Kotviace skrutkovacie hmoždinky
 8. Kamenné obklady alebo tehlové pásiky prilepené lepidlom Stegu®  ELASTIK, MULTIELASTIK

Obrázek25

 obrázek č. 1

  2. KOMPONENTY

 • Zakladací ALU profil (podľa šírky tepelného izolantu).
 • Tanierové hmoždinky s oceľovým vrtom pre kotvení cez výstužnú tkaninu v dĺžkach špecifikovaných statickým posúdením pre konkrétnu plochu, hrúbku tepelného izolantu a typ podkladu.
 • Sklo-textilní pancierová tkanina splňujúca nutnú odolnosť oproti pôsobeniu alkalického prostredia min. 300 g/m².
 • Izolant (lamela z minerálnej vlny s kolmou orientáciou vlákien, fasádny polystyrén) – je nutné splniť požiadavky dané normou pre aplikáciu na fasády.
 • Malta quick-mix RKS pre lepenie izolantov.
 • Penetrácia stegu® GRUNT pre zníženie nasiakavosti a zvýšení priľnavosti povrchu.
 • Lepidlo stegu® ELASTIKMULTIELASTIK k lepení kamenných obkladov a tehlových páskov stegu®.
 • Spárovací malta stegu® FUGARUSTICAL k dodatočnému spárovaní pohľadového zdiva.
 • Impregnácia stegu® STONE CARE pre uzatvorení kamenného či tehlového povrchu.

3. POŽIADAVKY PRE PODKLAD POD ZAŤEPLOVACÍ SYSTÉM

Všetky plochy, na ktorej bude zatepľovací systém aplikovaný, je nutné včas pred začatím skontrolovať. Musí vykazovať úplne bezchybnú súdržnosť všetkých vrstiev, ktoré sú súčasťou podkladu. Ideálnym podkladom sú minerálne materiály napr. Súdržné omietky, prípadne hrubé tehlové, penosilikátové, alebo betónové murivo, z ktorých je odstránený prach, mastnoty, staré nátery, alebo iné nesúdržné vrstvy.

V prípade nerovností je potreba s dostatočným predstihom vykonať vyrovnanie podkladu podľa jeho typu. Nerovnosť sa zisťuje dvojmetrovou latou. Väčšie nerovnosti významne ovplyvnia spotrebu lepidla a zvýšia pracnosť pri vyrovnaní izolantu na podklade.

Minimálna požiadavka na prídržnosť podkladových vrstiev musí byť 1,5 N / mm². Všetky uvoľnené časti podkladu musia byť odstránené a zrovnané. Plochy, ktorých stav zodpovedá popísaným pravidlám, nepotrebujú ďalšie zvláštne úpravy pre aplikáciu zatepľovacieho systému.

Plochy, ktoré sú vyhotovené z pórobetónových tvárnic (napr. Ytong i.), Je nutné najprv opatriť vhodnou penetráciou, alebo min. 10 mm hrubou vrstvou hrubé jadrové omietky. Túto vrstvu je nutné aplikovať z dôvodu optimalizácie nasiakavosti pórobetónových tvárnic.

V prípade, že murivo, na ktoré sa má vykonať zateplenie, vykazuje zvýšenú vlhkosť akéhokoľvek typu (zemná vlhkosť, zatekanie, priesaky atď.) Je zakázané vykonávať montáž zatepľovacieho systému bez predošlého odstránení príčin zvýšenej vlhkosti a zabezpečení vyschnutia muriva. V prípade, že nemožno vlhkosť odstrániť, je nutné zvoliť iný systém zateplenia, napr. systém s odvetrávanou medzerou. Takisto je nutné posúdiť existujúce zasolené povrchy a prípadne bioticky napadnuté povrchy.

V prípade, že sa jedná o lepenie kamenných obkladov či tehlových pásikov na zatepľovací systém, ktorý bol pôvodne určený pod inú povrchovú úpravu (napr. pastovitú omietku) a nachádza sa v rôznom štádiu rozpracovanosti, je nutné individuálne posúdenie vhodnosti a vykonaní prípadných opatrení na zabezpečenie správnej montáže takto upravovaného systému. Pri vykonávaní dodatočného zateplenia je nutné vopred odstrániť prvky fasády, ako sú parapety, držiaky svetla, doplnkové tabuľky (čísla domov) atď. Pri stavbe lešenia je nutné počítať s hrúbkou izolantu a ďalších vrstiev systému.

  4. POPIS IMPLEMENTÁCIE ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU

Montáž systému začnite pripevnením zakladacej lišty (šírka podľa izolantu) do vopred stanovenej úrovne. Medzi jednotlivými lištami ponechajte medzery 3-5 mm, pre elimináciu dilatácie, prípadne použite plastové spojovacie spony. V prípade nerovnosti podkladu je nutné zakladaciu lištu v miestach pripevnenie zatĺkacími hmoždinkami podložiť dištančnými podložkami, ktoré zabránia ich prípadné deformácii. Umiestnenie zakladacej lišty na rohoch ukazuje nasledujúci obrázok.

Upevnení zakladacej lišty na rohu zatepľovaného objektu

 Obrázek24

 obrázok č. 2

Na zakladaciu lištu, ktorá je pripevnená k podkladu cez hmoždinky príslušnej dĺžky a priemeru, osadíme prvý rad dosiek izolantu (polystyrén, alebo minerálna vlna). Po osadení prvého radu dosiek vykonáme ich smerovú korekciu. Na tepelný izolant nanášame lepidlo dvojakým spôsobom:

Spôsob nanášania lepidla na polystyrénový izolant

Polystyrénové fasádne dosky opatríme na rubovej strane maltovým lôžkom o sile cca 4 cm v páse a cca 5 cm po obvode celej dosky. Do priestoru plochy dosky nanesieme ešte ďalšie 3-4 maltovej "buchty". Celková plocha naneseného lepidla musí pokrývať 40-50% plochy dosky tepelného izolantu. Takto pripravenú rubovú stranu dosky priložíme k podkladu a zľahka pritlačíme. Dosky lepte vždy zospodu nahor a na väzbu (ako u tehlového muriva).

Obrázek23

 obrázok č. 3

 

Spôsob nanášania lepidla na izolant z minerálnej vaty

Povrch lamely z fasádnej minerálnej vlny je nutné fixovať dvojitým nanášaním lepiacej malty na rubovú stranu lamely. Prvú vrstvu nánosu lepiacej malty, ktorú vykonáme celoplošne hladkou stranou zubovej stierky, uzavrieme a zafixujeme voľné vlákna na povrchu dosky. Na takto vykonanú vrstvu nanesieme ihneď čerstvé do čerstvého opäť celoplošne lepiacu maltu zubovou stierkou s veľkosťou zubu 8 x 8 mm. Takto pripravenú lamelu priložíme k podkladu a zľahka pritlačíme.

Obrázek22

 obrázok č. 4

Ako maltu na lepenie a stierkovanie zatepľovacieho systému použite quick-mix lepiacu maltu RKS.

Na lepenie tepelného izolantu je spotreba cca 4 kg / m², pre stierkovanie izolantu cca 4 kg / m² a pre lepenie tehlových pásikov cca 5,3 kg / m². Uvedené spotreby sú závislé na kvalite podkladu a spôsobu spracovania. Materiál je dodávaný v balení 25 kg. Výdatnosť je 19 l čerstvej malty z 25 kg suchej zmesi.

Na celej ploche fasády je nutné dodržiavať lepenie tepelného izolantu na väzbu. Dosky (lamely) musia byť zrazené k sebe, aby medzi hranami nevznikali medzery. Do škár medzi jednotlivými doskami sa nesmie dostať lepidlo, ani stierka. Škára medzi jednotlivými doskami tepelného izolantu nesmie byť umiestnená na rozhraní dvoch rôznorodých konštrukcií, alebo na priebežných trhlinách. Dosky tepelného izolantu musia tieto miesta presahovať minimálne o 10 cm.

V mieste stavebných otvorov musia byť dosky umiestnené tak, aby škáry medzi doskami tepelného izolantu nenadväzovali na hrany stavebného otvoru. Správne prevedenie je zrejmé z obrázku č. 6.

Ukážka skladby tepelného izolantu na rohu zatepľovaného objektu

Obrázek21

 obrázok č. 5

Riešenie skladby tepelného izolantu okolo stavebných otvorov

Prevedenie tepelného izolantu na ostení stavebných otvorov je názorne ukázané na obrázku č. 7. Dosky tepelného izolantu lepené na ploche necháme pri lepení presahovať do stavebného otvoru a až po nalepení izolantu na plochu ostenia prevedieme zarezanie na správny rozmer a po zaschnutí lepidla zabrúsenie.

Obrázek20

 obrázok č. 6

Prevedenie tepelného izolantu na ostení stavebných otvorov

Obrázek19

 obrázok č. 7

 

Po nalepení izolantu, s odstupom min. cca 48 hodín (podľa aktuálnych miestnych podmienok), pristúpte k celoplošnému zapracovaniu sklo-textilnej výstužnej tkaniny. Najprv je potrebné celoplošne natiahnuť vrstvu stierkovacej hmoty quick-mix RKS. Na ňu zubovou stranou nerezového hladidla naneste ďalšiu vrstvu stierkovacej hmoty quick-mix RKS. Do tejto vrstvy vtlačte pancierovú sklenú tkaninu. Tkanina sa aplikuje zvisle z návinu a vždy s minimálnym presahom 10 cm cez predchádzajúci vrstvu tkaniny. Po vtlačení tkaniny do stierkovacej hmoty prevedieme čiastočné zahladenie plochy tak, aby nedochádzalo k uvoľňovaniu tkaniny zo stierky. Sklo-textilná tkanina musí byť do vrstvy stierky vložená tak, aby bola po celkovom porovnaní lepidla v jeho hornej 1/3 vrstvy (čo najďalej od tepelného izolantu). Okolo stavebných otvorov sa urobí montáž nasledujúcim spôsobom: Po natiahnutí sklo-textilnej tkaniny cez stavebné otvory prevedieme jej vyrezanie tak, že ponecháme rezervu, ktorá bude dostatočná na pokrytie plochy ostenia. V prípade, že rezerva nestačí na plné pokrytie plochy ostenia, je nutné dodatočne vložiť pás tkaniny, ktorý túto plochu pokryje a bude presahovať cca 15-20 cm cez hranu stavebného otvoru.

Následne sa vloží výstuha rohov zo sklo-textilnej tkaniny podľa obrázku č. 8. Rozmer výstuhy má byť šírka min. 25 cm a dĺžka min. 50 cm.

Vystuženie okrajov stavebných otvorov sklo-textilná tkaninou

Obrázek18

 obrázok č. 8

 

Teraz, pred celkovým zarovnaním vrstvy stierky, sa vykoná kotvenie systému hmoždinkami. Pre stierkovanie plôch je spotreba materiálu cca 4 kg / m² (podľa prevedenia vrstvy tepelného izolantu).

    18. KOTVENIE ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU

Kotvenie tohto systému vždy podlieha statickému posúdeniu vzhľadom k tomu, že sa jedná o súbor vzájomne sa ovplyvňujúcich vzťahov (kvalita a nosnosť podkladu, technické parametre použitých materiálov v podklade, dilatácie, zaťažovanie objektu z hľadiska umiestnenia, účelu použitia, atď.). Kotvenie systému sa vykonáva podľa nasledujúcich odporúčaní: Po celoplošnom zapracovaní sklo-textilnej tkaniny je nutné ju prikotviť k podkladu súčasne s doskami izolantu. Kotvenie vykonajte výhradne hmoždinkami so závitovou skrutkou podľa projektu, ktorý určí počty a schémy rozmiestnenia hmoždiniek.

Kotvenie skrutkovacími hmoždinkami

Obrázek17

 obrázok č. 9

Dimenzie dĺžok hmoždiniek a parametre montáže (kotviaca dĺžka, priemer a hĺbka vŕtaného otvoru, atď.) Podlieha technologickému odporúčaní výrobcu použitých hmoždiniek. Ich hustotu na 1 m² odporúčame minimálne 8 ks / m².

Pri neštandardných stavebných postupoch a požiadavkách odporúčame zvýšiť počet hmoždiniek na 1 m² a to vždy v závislosti na projekte a jeho statickom posúdení. Do dierovaných keramických termoblokov je nutné vŕtať bez príklepu, aby nedochádzalo k deštrukcii vnútornej štruktúry tehlového bloku.

Príslušná dĺžka kotviace hmoždinky L vychádza zo všeobecného vzorca:

L = A + B + C

A - sila tepelného izolantu vrátane vrstvy lepiaceho tmelu

B - sila vrstvy omietky, prípadne iné povrchové úpravy na murive

C - kotviaca hĺbka skrutkovacie hmoždinky podľa typu podkladu, stanovená výrobcom hmoždinky

Nižšie uvedené schémy rozmiestnenia hmoždiniek je len orientačná a jeho aplikácia vždy podlieha statickému posúdeniu s ohľadom na použitý typ hmoždiniek, umiestnenie nárožia, výšky objektu, typu podkladu, umiestnenie dilatačných škár, hrúbky tepelného izolantu, typu a vlastnosti použitého obkladu atď.

Plán kotvenia skrutkovacími hmoždinkami

Schéma rozmiestnenia hmoždiniek pre dosky 1000 x 500 mm

Obrázek16

8 ks/m2

Obrázek15

10 ks/m2

Obrázek14

12 ks/m2

 

Kotvenie cez výstužnú sieťovinu:

Obrázek13

8 ks/m2

Obrázek12

9 ks/m2

Po celkovom vykonaní kotvenia plochy pristúpte ku konečnej úprave stierky či prestierkovaniu v miestach, kde došlo k poškodeniu plochy pri kotvení hmoždiniek. Na tento pracovný krok opäť použite materiál quick-mix lepiaca malta RKS.

Takto pripravenú plochu nechajte preschnúť minimálne 48 hodín v závislosti od podmienok stavby. Pokiaľ po zatuhnutí tmelu sú na povrchu väčšie nerovnosti, ktoré môžu brániť správnemu nalepovanie tehlového obkladu, vykonajte porovnanie povrchu prebrúsením.

Po prebrúsení vždy dôkladne mechanicky odstráňte voľné častice prachu, ktoré zostali na povrchu.

Odstránenie vykonajte metlou, kefou, prípadne stlačeným vzduchom. Na rozdiel od bežných systémov s povrchovou úpravou omietkami nevyžaduje systém s lepenými tehlovými pásky penetráciu podkladu pre zjednotenie nasiakavosti. Výnimkou je dlhodobo vyschnutý podklad, u ktorého je nutné znížiť nasiakavosť. Podklad ošetriť prípravkom quick-mix HE, HB alebo HAG-AS.

6. MONTÁŽ KAMENNÝCH A TEHLOVÝCH OBKLADOV STEGU®

Podklad

Obrázek11

 penetrování podkladu

Všetky podklady musia byť pred lepením správne vysušené, mať vhodnú nosnosť, stálu a rovnorodú štruktúru, byť rovné, čisté, suché a očistené od prachu, mastnoty, mazív, proti-adhéznych prostriedkov, zvyškov farieb, starých náterov a pod. Podklad musí byť stabilný a schopný uniesť zaťaženie obklady. Pri použití správneho lepidla firmy stegu® možno obkladať steny z betónu, pórobetónu, sadrokartónu, tehly, tvárnic, tvaroviek typu "Ytong" apod. Povrchy s väčšou nasiakavosťou je potrebné ošetriť penetračným prípravkom GRUNT firmy stegu®, ktorý zvýši priľnavosť lepidla k podkladu.

Nepevné povrchy s nevhodnou priľnavosťou je nutné odstrániť. Neodporúča sa lepenie obkladov na emulzné farby, akrilové omietky, sadrové stierky a staré nátery farieb. Zateplené murivo si vyžaduje doplnkové zosilnenie (podľa výpočtu projektanta), kedy podklad musí byť stabilná a prenášať záťaž obkladov.

Obklady vyberajte z niekoľkých krabíc súčasne pre rovnomerné rozloženie odtieňov. Okolitá teplota počas lepenie a 48 hodín po jeho ukončení nesmie byť nižšia ako 5 ° C a vyššia ako 25 ° C. Neobkladajte za príliš silného vetra, dažďa a priamom slnečnom svetle.

 

 Obrázek10

Lepenie obkladu

Pokládka obkladov začína vždy odspodu nahor. Obklady je potreba lepiť pomocou lepidiel Stonelep, ktoré zaručujú trvanlivý spoj. Použitie iných lepidiel je na vlastnú zodpovednosť zákazníka.

Lepíme Ak kamenné obklady je nutné pred začatím lepenia zvoliť pomocou vodováhy rovinu a pripevniť pomocnú opornú latu, na ktorú pokladáme prvý rad obkladov.

 Obrázek10

 upevnění pomocné opěrné latě do roviny

Ak lepíme tehlové pásiky, je nutné nakresliť líniu predstavujúce Základnú úroveň, v prípade úplnej fasády je nutné nakresliť uzavretú líniu okolo celého domu. Od nej budeme vychádzať pri kreslení pomocných liniek vodorovných a zvislých.

V prípade, že obkladáme aj vonkajšie rohy steny, začíname lepením rohových obkladov a na ne nadväzujeme obklady. Pred lepením odstráňte všetky nečistoty a nepresnosti zo zadnej strany obkladu.

Obrázek9

 odstránenie nečistôt zo zadnej strany obkladu

Lepidlo aplikujeme ozubeným oceľovým hladidlom podľa pokynov výrobcu uvedených na obale použitého lepidla.

Obrázek8

 nanášanie lepidla na obklad

V jednom pracovnom kroku osadzujeme maximálne 5 vrstiev tvaroviek nad sebou, potom je nutná minimálne 12 hodinová technologická prestávka, ktorá zaručí, že sa osadené tvarovky dokonale priľnú a celá konštrukcia sa vlastnou váhou nezborí. U obkladov je nutné prípadný vytlačený lepiaci tmel v škárach a na tvarovkách dokonale odstrániť pomocou čistej vody.

Obrázek7 

kladení obkladu na zeď

Ak pokladáte viac ako 5 vrstiev obkladu je možné pokračovať v práci po cca 12 hodinách technologické prestávky rovnako s maximálnym množstvom vrstiev 5, kedy musí opäť nasledovať technologická prestávka. Oporná lata, pod zakladacou vrstvou tvaroviek, sa môže odstrániť najskôr po 3 hodinách od osadenia zakladací vrstvy.

Pri pokládke obkladov dbáme na to, aby obkladaná plocha nebola vystavená priamemu pôsobeniu prudkého slnečného žiarenia a vysušujúcemu vetra.

Dilatačné škáry

Obklad je nutné podľa potreby rozdeliť dilatačnými škárami (odporúčaná maximálna veľkosť jednotlivých celkov je 4 × 4 m). Taktiež je nutné dodržiavať dilatačné objektové škáry. Poloha dilatačných škár musí byť presne špecifikovaná v projektovej dokumentácii.

Obrázek6

Časť budovy 1: Rozloženie menších okien na ploche: netreba dilatačné škáry realizovať.

Časť budovy 2: Rozloženie veľkých okien na ploche s tehlovým pásikom: štruktúra dilatačných škár sa odporúča.

Na rohoch budovy (C) môže byť vykonaná variant A alebo B podľa obrázkov nižšie.

Vyhotovenie dilatácie A

 • Murivo
 • Lepiaca malta quick-mix RKS
 • Tepelný izolant
 • Vrstva malty quick-mix RKS s výstužnou armovacou tkaninou
 • Kotviace hmoždinka
 • Tehlové pásiky
 • Výplň dilatačné škáry v murive tepelným izolantom
 • Tesniace oddeľovací povrazec
 • Utesnenie škáry trvale pružným tmelom
 • Výplň dilatačné škáry v tepelnom izolante
 • Dilatačný profil

Obrázek5

Prevedenie dilatácie B

 

 • Murivo
 • Lepiaca malta quick-mix RKS
 • Tepelný izolant
 • Vrstva malty quick-mix RKS s výstužnou armovacou tkaninou
 • Kotviace hmoždinka
 • Tehlové pásiky
 • Výplň dilatačné škáry v tepelnom izolante
 • Dilatačný profil

 

 Obrázek4

Rezanie obkladu

Obklady režte pomocou brúsky s diamantovým kotúčom na kamene (na sucho).

 

Schéma pokládky kamenných obkladov

Najlepší efekt celistvosti kamenného obkladu sa dosiahne tým, že sa reže a prekladá v 1/3 jeho dĺžky.

 Obrázek3

Schéma pokládky tehlových pásikov

Najlepší efekt celistvosti tehlového obkladu sa dosiahne tým, že sa reže a prekladá v 1/2 jeho dĺžky.

 Obrázek2

Škárovanie obkladu

Po úplnom zaschnutí lepidla (v prípade celej fasády cca 14 dní po ukončení lepenia) nanášame škárovaciu maltu do medzier medzi dlaždice podľa návodu na obale zakrývacieho materiálu. Najlepší efekt sa dosiahne so škárovacím materiálom o menšie hrubosti, než je hrúbka dlaždice. Pre zaistenie jednotnej farby škáry, je vhodné vykonať škárovanie v jednom dni za rovnakého počasia. Škárovacia materiál zatvrdne po minimálne 21 dňoch - podrobný návod na obaloch škárovacích materiálov.

 

Impregnácia obkladu

Po ukončení prác je nutné povrch ošetriť impregnačným prostriedkom, ktorá umožňuje udržať obklady v čistote. Impregnáciu vyberáme podľa použitého typu tehlového obkladu. Ošetrenie vykonajte najlepšie 14 dní po ukončení prác.

 Obrázek1

 impregnácia obkladu

Upozornenie

Firma stegu® nenesie zodpovednosť za nesprávnu montáž obkladu na stenu. Reklamácia rozmerov a farebnosťou obkladov po vykonaní montáže nebudú uznané.

Nástroje a materiály potrebné na montáž obkladov stegu®

Príprava podkladu

 • Penetrácia GRUNT
 • Ochranné rukavice
 • ochranný papier či fólie na zakrytie podlahy
 • ulamovací nôž
 • maliarska štetka na nanášanie penetrácie
 • vedro

 

Lepenie 

 • lepidlo Stonelep
 • oceľové hladidlo zo zubom 8 × 8 mm alebo 10 × 10 mm pre nanášanie lepidla
 • kotúčová brúska s diamantovým kotúčom
 • vodováha
 • uholníkoch
 • oceľová kefa
 • meter
 • ceruzka
 • vedro s vodou
 • penová hubka
 • priemyselný vysávač

 

Spárovanie

 

 • škárovacie malty FUGA, RUSTICAL firmy stegu®
 • vedro
 • miešadlo
 • vŕtačka
 • škárovacia lyžička
 • špachtľa, štetec

impregnácia

 • impregnácia
 • štetec či postrekovač
 • krycia fólia

   7. ZÁVADY

Vzhľadom k požiadavkám, ktoré sú kladené na životnosť, funkčnosť a estetiku zatepľovacieho systému a jeho povrchovú úpravu, je zásadným predpokladom dodržiavať základné pravidlá montáže, technologické lehoty a ochranu diela pri realizácii.

Počas celého priebehu montáže je bezpodmienečne nutné dodržať všetky odporúčania výrobcov jednotlivých komponentov celého systému. Montáž tohto systému má svoje pravidlá a špecifiká, ktoré sú pre bezchybnú funkčnosť systému nevyhnutná. Preto montáž musí vykonávať firma, ktorá tieto systémy vykonáva a má s nimi skúsenosti, alebo je zaškolená výrobcom systému. V tejto kapitole je súhrn dôležitých pravidiel, ktorých podcenenie je najčastejšou príčinou porúch.

Na použitie zmesovej vody je nutné použitie vody z overeného zdroja (najlepšie pitná voda priamo z vodovodu). Pri použití zmesovej vody z rôznych nádrží umiestnených na stavbe, v ktorých si ktokoľvek mohol umyť dlho pred nami náradie od vápna, cementu či iné látky, získame prakticky stopercentnú istotu tvorby "neznámych" výkvetov na hotovom obkladu.

 

Pri nedodržaní úplne primárnej požiadavky na vylúčenie prítomnosti vápna, cementu, sadry a ďalších podobných typov spojív vo všetkých fázach vykonávania, nemožno neskôr následky takéhoto postupu odstrániť často inak, než vybúraním.

Zásadne nie je povolené pridávať do maltových zmesí mimo pitnej vody žiadne ďalšie látky (s dôrazom na prísady pre prácu za nízkych teplôt z dôvodu zmeny farebnosti, pevnosti, možnosti neskoršej tvorby výkvetov a prípadného ovplyvnenie iných vlastností).

Pri kombinácii typov podkladov, na ktoré sa obkladové pásiky lepí, (napr. Jadrová omietka, betón atď.) Je vždy nutné vopred eliminovať možnosť prestupu výkvetov z podkladu.

Pri spracovávaní škárovacích hmôt odporúčame pred výdatnosť dokonale premiešať suchú zmes z celého balenia pre elimináciu prípadného "strasenia" pri doprave. Pri škárovaní jednotlivých častí (úsekov) je nutné dodržiavať rovnaké podmienky pri konečnej úprave povrchu škár s ohľadom na klimatické podmienky hlavne dbať na rovnakú úroveň zavädnutí škárovacej hmoty. Pri spracovaní škárovacej hmoty v jednotlivých častiach stavebného diela v rôznych úrovniach zavädnutia je vzhľadom na technologické vlastnostiam škárovacích hmôt možné dosiahnuť odlišné svetlosti (tmavosti) odtieňa po konečnom vyschnutí škárovacej hmoty. Dôležité je dodržanie rozmerov škár, najmä ich min. šírky a hĺbky a to z dôvodu eliminácie tepelnej rozťažnosti obkladových prvkov.

Častou príčinou porúch je podceňovanie vplyvu klimatických podmienok. Úplne zásadné je nespracovávať materiály systému za nevhodného počasia. Rozmedzie teplôt je doporučené medzi + 5 ° C až + 25 ° C. Pri nižších teplotách neprebiehajú chemické reakcie potrebným spôsobom, voda obsiahnutá v malte vplyvom mrazu mení objem a poškodzuje štruktúru ešte nezatvrdnutého materiálu a systém následne nevykazuje potrebné vlastnosti. V prípade, že po mrazivej noci dochádza postupne k zvyšovaniu teplôt nad hranicu +5 ºC, nie je možné montáž prevádzať, ak materiál (voda, malta a obkladový materiál), ale najmä podklad majú teploty dlho nižšia a nedošlo by na zlepenie s požadovanými parametrami.

Dôsledkom je neskorší odpadávanie obkladu, prípadne tvorba trhlín v škárach. Rovnako nie je povolené spracovávať materiály za veterného alebo slnečného počasia, kedy môže dôjsť k rýchlemu vysušovaniu spracovávaného materiálu, či iným poškodením.

Najdôležitejšou požiadavkou je ochrana diela "pred, počas a po realizácii" pred preniknutím nadbytočnej vlhkosti, tá v prípade, že prenikne do konštrukcie, spôsobí neskôr vznik výkvetov. Do konštrukcie sa môže dostať už pred nalepením pásikov, v priebehu prác, alebo aj krátko po dokončení, kedy používate maltové zmesi, ktoré ešte nemajú konečné vlastnosti.

Ochrana je nutná nielen pred dažďom, ale aj pred hmlou a vysokou vzdušnou vlhkosťou, kedy dochádza ku kondenzácii veľkého množstva vody na chladnom povrchu konštrukcie. Táto voda je následne príčinou mnohých porúch.

Pre prácu s jednotlivými komponentmi systému používajte zásadne čisté náradie podľa odporúčania dodávateľa systému. Použitie nerezového náradia pre spracovanie maltovín je nevyhnutné.

Všetko náradie musí spĺňať požiadavky noriem pre bezpečnosť práce.

Pri vykonávaní prác je vhodné už vykonané dielo dôkladne zakrývať pred vplyvom klimatických podmienok a znečistením pri súbežnom vykonávanie iných pracovných postupov.

 

8. POŽIADAVKY NA KONTROLU A ÚDRŽBU SYSTÉMU

 • Kontrola už hotového kontaktného fasádneho zatepľovacieho systému quick-mix s povrchovou úpravou kamenným obkladom či tehlovým pásikom sa vykonáva podľa potreby. Odporúčame kontrolu vykonať 1x za rok, po zimnom období.
 • Používatelia a prevádzkovatelia sa zoznámia pri odovzdaní diela s problémami spojenými s neodbornými zásahmi do zatepľovacieho systému.
 • Zakazuje sa neodborná montáž dodatočných kotviacich prvkov do zatepľovacieho systému. Dodatočné montáže sa odporúčajú zadávať odborným a preškoleným dodávateľom tak, aby po ich montáži nedošlo k zatekaniu do systému alebo jeho ďalšiemu poškodeniu.

 

Údržba

 • Odporúča sa zabezpečenie bežnej údržby a starostlivosti ako u bežného stavebného objektu. Vzhľadom k vlastnostiam nevyžadujú tieto systémy za štandardných podmienok užívania žiadnu špeciálnu údržbu. Pôsobením poveternostných vplyvov dochádza k namáhaniu vonkajšieho súvrstvia a vo výnimočných prípadoch k zhoršeniu vzhľadu vplyvom zašpinenia.
 • Nutnosť údržby povrchovej úpravy je daná lokalitou, členitosťou povrchu pásky a typom finálne úpravy.
 • Údržba sa vykonáva čistením za sucha, mokrým čistením alebo napr. Nanesením impregnačného náteru. Mokré čistenie sa vykonáva tlakovou vodou. Tlak vody sa musí prispôsobiť daným podmienkam na základe vykonanej skúšky čistenia tak, aby nedošlo k porušeniu povrchu zatepľovacieho systému. Znižovanie tlaku sa vykonáva zväčšením vzdialenosti trysky od čisteného povrchu, alebo reguláciou čistiaceho stroja.
 • Zakazuje sa používať na čistenie látky s podielom organických rozpúšťadiel, hydroxidy, kyseliny alebo iné chemikálie. Čistenie sa odporúča vykonávať v letnom období. Nie je možné ho prevádzať v období s výskytom vonkajších teplôt pod bodom mrazu.
 • Základným zmyslom pravidelného čistenia je vedľa estetického účinku predovšetkým snaha odstrániť z povrchu prachový nálet a spad, ktorý môže vytvárať záchytný substrát pre biotických škodcov.
 • Prípadné opravy a čistenie fasády je odporúčané konzultovať s výrobcom.

 

 9. ZÁVER

Táto príručka vychádza z najnovších poznatkov a skúseností získaných na realizovaných stavbách firmy quick-mix a firmy stegu® a je len informatívneho charakteru. Uvedené poznatky sú spracované s ohľadom na bezproblémové a bezpečné zapracovanie materiálov quick-mix a stegu® do menovaných konštrukcií.

  Příručka pro montáž obkladů stegu® na zateplenou fasádu.pdf

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz